Mario Lo Tartaro
Mario Lo Tartaro
autore,poeta,compositore

Mario Lo Tartaro - Autore, poeta, compositore - Vibonati (Sa)

Diploma de honor a Mario Lo Tartaro
Diploma de honor

Home

Biografia Folclore Poesie Canzoni

CANZONI

VIBONATI
I
Su tant'anni suspirannu stu paese
Su tant'anni prumittennu e riturnà
Mo chi su vinuto nuovamente
Suspiro ancora e torno a suspirà
Mi sentu chiu triste e abbandonatu
Senza l'amore ca vuglìa truvà
Ma numm'importa i tengu a Vibunati
Cu gente allegra e china ri buntà
II
Vibonati è na bella cittadina
è un frammento dell'antichità
Cicerone la vide sorridente,
Disse allora i mi restu cà.
Fra querce e verdeggianti ulivi
come sempre orgogliosa de sua età
E l'azzurro del mare e le colline
Son armonia di gran felicità.

Ritornello

Vibonati, Vibonati
Tu stai triste sulu nu vuò stà
Mu si vuò i ti cantu na canzone,
na canzone e tantu tiempo fà

Vibonati, Vibonati
i ti cantu pi ti nnammurà
senza e te nisciunu ngi pò stà.
A Vibonati c'è la felicità.


Finalino

Trilli di mandolini
e chitarre appassionate
Cantamu tutti insieme
Oh bella oh bella Vibonati.

By Mario Lo Tartaro


Li ruospi nnammurati

Li ruospi nnammurati

I

Lu ruospo rissi a la rospa
tu tieni la capu tosta
ca nuna magnasti la mela
rimasta senza pila

lu ruospu a la rospa cantava
cu li ghurgheggi la nnammurava
cruà cruà cruà cruà
rospa mia fatti chiuccà

hoi li hoi là
e la rospa si voli nzurà

la rospa si l'azziccau
cu la ugna lu tiddicau
lu ruospu nunsi muviu
rissi maronna mia chi guliu

la rospa non si viria
era rumasta mienzu la via
la guardavanu tutti quanti
yastimau tutti li santi

hoi li hoi là
e la rospa si voli nzurà

la rospa ndali vadduni
si lavava li mutanduni
lu ruospu la tiddicava
e a la rospa si l'aunghiava

lu ruospu si nnammurau
pi li cardei si la purtau
quanna passeru pi sutta la pigna
cu su cuoriu ngi fici la mbigna

hoi li hoi là
e la rospa si voli nzurà

II

lu ruospu li rissi a la rospa
guardati nda nu specchiu
ca mu chi ti nzuri cumicu
niamu a la conca ri ciccuvecchiu

lu ruospu e la rospa cuntenti
facianu l'amuri sutta na chiappa
lu ruospu muvia la cura
e la rospa facia la guappa

hoi li hoi là
e la rospa si voli nzurà

quanna passemmu pi lu cummenti
li misi la manu pi sutta la venti
la sintia liscia liscia
mamma mia...com'era muscia

lu ruospu scustumatu
si scurdau ca era nzuratu
quanna vitti la raganella
l'abballau la tarantella

hoi li hoi là
e la rospa si voli nzurà

la raganella zumbau nda l'acqua
rissi a lu ruospu vieni cu micu
ca quanna arrivamu chiù a basciu
nun cè bisuognu ca ti lu ricu

lu ruospu ri capu zumbau
acqua abbasciu si la purtau
quanna arriveru nda lu canali
s'ammurteru li fanali

III

hoi li hoi là
e la rospa si voli nzurà

la raganella lu stuzzicau
amuri ardenti li giurau
inda la conga chiù vicina
si livau la mutantina

roppu ri tantu mi vinni a la menti
nda ciccuvecchiu si stava cuntenti
zumbennu zumbennu sinni turnava
la rospa carmela chi l'aspittava

hoi li hoi là
e la rospa si voli nzurà

quanna lu ruospu vitti a la rospa
cu nu cruà cruà la salutau
la rospa carmela chi l'aspittava
tutta cuntenta l'abbrazzau

quà finisci la sturiella
l'annu chi veni sarà chiù bella
chista è fatta pi tutti l'amanti
pinzatici buonu e usati li guanti

hoi li hoi là
e la rospa si voli nzurà

hoi li hoi là
e la rospa si voli nzurà
hoi li hoi là
tutti li ruospi s'ana nzurà.

 

By Mario Lo TartaroLu ciucciu milordu


I

Lu ciucciu scustumatu
pi li cavuni si nni acchianau
quanna arrivau pi sutta l' Ispani
si assittau a lu friscu muortu ri fami

caminava cittu cittu
cu na gran voglia r' arrivà
quanna arrivau a Pulicastru
acqua e furaggiu li riu lu mastru

ohi li ohi là
lu ciucciu milordu si voli fa

lu ciucciu cu lu cangieddu
pi la canizza si fici purtà
quanna la sira arrivau a la festa
a squarciaula si misi a raglià

roppu ri tuttu chistu successu
s' inguntrau na ciucciarella
l' addurau nu bellu pocu
poi li rissi quanta si bella

ohi li ohi là
la ciucciarella si voli nzurà

lu ciucciu a la ciuccia li cantau
cu na ragliata la nnammurau
hia,hia,hia
ciuccia bella t'aggia nzurà

la ciuccia nnamurata
muvia la cura sulu a nu latu
si li viria ca stava cuntenta
si la fici na ragliatella

ohi li ohi là
la cura sbattìa ra cà e dà

lu ciucciu li rissi a lu mastru
fammi na varda cu tanti bittuni
ca si po' nu restu cuntentu
ti schiaffu nu cauciu nda li carduni

lu ciucciu ri zù viddicu
si scurdau ca tinìa n'amicu
pi nu pocu ri vrinna e sciuscelli
s'arrubbau li tarantelli

ohi li ohi là
li sciuscelli s'adda magnà

lu ciucciu l'accattau
a la ciuccia na bella unnella
li rissi quanna ti fai chiù becchia
ti mannu a Bologna pi fa murtatella

quanna la ciuccia sintiu Bologna
abbasciau la capu ri la vrigogna
sinni accorsi ca lu ciucciu sfuttìa
turciu lu mussu pi pocu chiangìa

II

ohi li ohi là
a fà murtatella t'aggia purtà

lu ciucciu scustumatu
s'avvicinau ri mienzu latu
quanna la ciuccia si misi a raglià
s'avvicinau ppi' la vasà.

la ciuccia li rissi a lu ciucciu
è megliu ca nun ti ammucci
ca si nun ti stai cuietu
ti lu sienti nu cauci a retu

ohi li ohi là
nu cauci a retu t'aggia schiaffà

lu ciucciu ri Zu Camillu
si chiamava l'amatu Ciccillu
quanna trasìa nda la cucina
si magnava la vrinna cu la furcina

stia nu pocu scungirtatu
camminava ri mienzu latu
sbattìa la cura ra cà e dà
facìa finta ca stia ngazzatu

ohi li ohi là
lu ncazzatu vole fà

la ciucciarella si l'azziccau
chianu chianu si li strusciau
li rissi rui paroli superchi
lu ciucciu rirennu muviu l'auricchi

la ciucciarella stupifatta guardava
troppu simpaticu lu truvava
qualchi cosa li vinni a la menti
lu suspittau malamente

hoi li hoi là
e la ciucciarella si voli nzurà

la ciuccia fici suspettu
troppu arzillu l'a guardatu
lu ciucciu si fici fucusu
na pinnuledda s'avia pigliatu

quanna li rissi ri la pinnuledda
si fici niuru e tuttu aunghiatu
sinni accorsi ca y lu sapìa
ca la viagra...si avìa magnatu

ohi li ohi là
la pinnuledda s'adda magnà

lu ciucciu currivu li dumandau
a nu vicinu ciucciu dutturi
ca la viagra chi ricittava
si era bona pi fari l'amuri

lu ciucciu dutturi li rissi com'era
pigliati una cu tutta cautela
ca si pò rumani cuntentu
li rai una a la ciuccia Carmela

III

ohi li ohi là
e na viagra li voli rà

roppu nu pocu duluri sintìa
nu la magnava si lu sapìa
lu ciucciu dutturi mangannatu
ma fattu mali pi pocu murìa

ohi li ohi là
la cura sbattìa ra cà e dà

la ciuccia puviredda
si accattau na zucaredda
si lu ciucciu nu la vulìa
la zuca nganna si mintia

si lu ciucciu nummi voli
i ti lu giuru pi Santu Nicola
a giurà nunn'è piccatu
megliu appicata ca murì 'ngannata

ohi li ohi là
e la ciuccia si voli appicà

lu ciucciu ri nascostu
è ghiutu a Londra in ferragostu
a l'Inghilterra vuli arrivà
a fa' lu milordu si voli mbarà

s'a misu ngapu ri fa lu sturenti
puru l'inglisi si voli mbarà
alu Cambridg o Oxifordu
ra cà ni esci nu bellu milordu

ohi li ohi là
lu ciucciu milordu si voli fà

ngoppa lu trenu tuttu cuntenti
ricìa a la genti ca era tinuri
lu guardavanu stupifatti
qualcunu ricìa ca era mbrugliuni

a Londra arrivau ngannaccatu
assimigliava nu rispiratu
quanna s'accorsi ca la genti lu sfuttìa
si ni turnava a la firruvia

ohi li ohi là
lu ciucciu milordu si vulia mbarà

ngoppa lu trenu lu ciucciu è carutu
forti riluri s'ha sintutu
si vai a Lundra o vai a la Cina
chi nasci ciucciu li cauci mina

ohi li ohi là
vatinni a lu ponti a bivirà
ohi li ohi là
chi è ciucciu adda raglià.

 

By Mario Lo TartaroLU VIBUNATISI NNAMMURATU
( MAGGIA NZURA' )

    Nu iuornu mi rissi n’amicu
nu cunsigliu ti vogliu rà
ca si vuoi campà cuntenti
na muglieri ti ia truvà

  nu importa si è curta
nu importa si è zoppa
guardalla quanna camina
si la teni na bella groppa

ohi li ohi là
cu la zoppa maggia nzurà

vogliu piglià cunsigli
maggia piglià na moglie
ca quanna veni lu viernu
puru l’aulivi mi li cogli

la vogliu trattà beni
la vogliu nnammurà
ca roppu chi ha cucinatu
puru la casa adda scupà

ohi li ohi là
puru la casa adda scupà

maggia piglià na biunda
bella allegra e spambananti
ca quanna passamu lu Ponti
mi la guardanu tutti quanti

maggia minti cu na brunetta
longa, snella e friccicarella
ca quanna camina cu micu
si l’adda torci la unnella

ohi li ohi là
la unnella s’adda stampà

aggiu vistu na bella guagliuna
criu ca è divurziata
ca si po’ sinni veni cu micu
ni la facimu na bella magnata

a mi mi piaci la maritata
comi fimmina è chiù riservata
faci li corna onestamenti
e lu maritu nu sapi mai nienti

ohi li ohi là
na maritata maggia truvà

  lu maritu ngurunatu
è nu maritu sfurtunatu
quanna la sira si vai a curcà
la muglieri ri spadda si faci truvà

aggiu vistu na viduvella
vistuta ri niru, ma quant’è bella
si idda cu micu si voli nzurà
ri la bonanima la fazzu scurdà

ohi li ohi là
ri la bonanima s’adda scurdà

lata sira camminennu
mi scuntrau na bella signurina
la purtai ngoppa lu liettu
rissi ca era ma cunzuprina

nu forti rimorsu mi pigliau
quanna vitti ca mabbrazzau
pirò l’amuri è tantu chiù forti
ca chiuremmu li finestri e tutti li porti

ohi li ohi là
la cunzuprina si vozi nzurà

ngi ni su dui chi i li canuscu
caminanu sempi ri notti nascusti
si tu li viri, su dui santarelli
su chiddi chi fanu li cosi belli

maggia minti cu na bella vizzuca
bella ri cuorpu e risuluta
quanna po’ ni iamu a zurà
li patrinuosti adda cuntà

a l’amicu lu vitti aieri
mi rissi penzangi buonu a chi vuo fa’
ca si nun ti stai attentu
inta nu guaiu ti vai a truvà

aggia piglià cunsigli
nu pass’arretu l’aggia fa’
ca si caru nda stu fuossu
mangu San Pietru mi poti caccià

ohi li ohi là
mangu San Pietru mi poti aiutà

By Mario Lo TartaroSAPRI

I

Languida è la notte 
molto bella per amare 
si sentono nell'aria
cantici d'amore

Stelle lucenti 
si specchiano nel mare 
se il golfo dorme 
lascialo sognare

II

Belle son le Rose Rosse 
del lungomare
i fiori che profumano 
L'andare

Romantiche coppie 
si parlano d'amore 
mentre nei cuori 
ritorna il palpitare


Ritornello

A Sapri una bella straniera
si sollazza fra le onde del mare 
travolta di spuma fragante 
poi dal sole si lascia baciare

Radiante con tanta bellezza 
ad ogni cuore sospente il palpitar 
ma se vieni con me tu stasera 
io nel porto, ti porto a spigolare

Finalino

Radiante con tanta bellezza 
ad ogni cuore sospente il palpitar 
Oh Sapri, tu sei sempre bella 
sei regina del golfo e del mare.

By Mario Lo TartaroVILLAMMARE

I

Ma se vuoi godere la vita 
già non tieni che domandare 
vieni quaggiù alla spiaggia a sentire
il cantar di sirene nel mare.

Qui la vita è amor e dolcezza 
qui la vita è amare e sognar.
Poi quaggiù c'è sempre chi aspetta
un idillio da cominciare.

II

Villammare, sei tanto carina
sei civetta per tutto l'andare
nei giardini c'è tanta poesia:
la bellezza dei fiori e del mar.

Le ragazze scollate e dorate
van su e giù, non le importa il calor
solo le importa goder la vita ed amar
Villammare è un nido d'amor.


Ritornello

Un passeggio in motoretta
un giretto in pedalò
un tuffetto spazzando le onde
con un vezzo da rubacuor.

Le sirene tutte ondulanti
nell'arena laggiù sotto il sol
ma c'è sempre uno sguardo indiscreto che và.
Per lo meno c'è una ragion.

By Mario Lo Tartaro


PALINURO

I
Alla spiaggia la vita è più bella
gli ombrelloni di tanti colori
è un arcobaleno di bikini sognanti
anelando una storia d'amore.

Sulle onde del mare lucente
nella spuma con armonico andar
se dal sole ti lasci baciare
il sole più bello sei tu in mezzo al mar.
II
Palinuro tu sei la più bella.
Sei la vita, la speme e l'amor.
Il tuo andare allegro e gioioso
Fa devoto un anelo nel cuore.

I colori del tuo firmamento
sono l'emblema del tuo ben sognar.
Nei giardini, la spiaggia e il tuo bel mare
Nastro Azzurro per tutto l'andar....

Ritornello

Qui nel Golfo, Palinuro ti aspetta
poi l'estate calor ti darà
le sirene che cantano in coro
le melodie sulle onde del mar.

Qui la vita è amor e dolcezza
qui la vita è amare e sognare
mentre resti con noi, il tuo cuor ti dirà
A Palinuro, c'è la felicità

Finalino

Qui la vita è amor e dolcezza
qui la vita è amare e sognare
mentre resti con noi, il tuo cuor ti dirà
a Palinuro tu devi ritornare

By Mario Lo Tartaro


OLGA

I

C'e' in tu alma 
un amore gelato 
che vive e sorride 
sorridi anche tu
Nei tuoi occhi c'e' 
uno sguardo profondo 
profondo è il mare 
immenso è l' amore
Nel tuo cuore 
si annida la gioia 
nel tuo petto 
la felicità
Quante volte 
ho sognato di darti 
mil baci d' amor 
di gran voluttà.

II

Pronto? amore 
ti aspetto stasera 
partiremo lontano 
fra le stelle lassù
Se la notte 
ci farà compagnia 
il buio ci accende 
perché ci sei tu
Senza te 
l'amor non esiste 
con te voglio 
la felicità
baciar le tue labbra 
pittate di rosso 
di quel rosso scarlatto 
che l'amor fa vivir.


Ritornello

Amore, amore, amore 
rispondi al ' anelo 
di questo mio cuor 
amore, amore, amore 
ho in te la speranza 
di calmar il dolor 
questo dolor che 
mi brucia le vene 
queste dolor che 
vorrei sopportar 
così poi tener 
la certezza 
e la grande allegria 
di poterti tanto amar.

By Mario Lo TartaroROSALINDA


I

Por los caminos que surcan el apure
por los esteros de camaguan
guasdualito te espera ansioso 
Acia el orsa. Por el camino real.

Las aves que vuelan festosas
por el cielo que se van, y se van
el turpial se pone celoso
al escuchar rosalinda cantar

II

La sabana orgullosa e celosa
por los colores de las garzas, al pasar 
es mui bonito mirarla de cerca 
es tan triste de verlas alejar. 
Es un' arpa que toca en la noche 
una copla de los viejos sonar
le acompana el quatro de Josè Manuel
es rosalinda que se oye cantar.


Ritornello

Rosalinda es una Ilanera mui bella 
es adorable y sabes cantar 
con su voz soave y preciosa 
con el alma se deja escuchar.

Por las notas armoniosa e sincera 
con la Ilanura te deja sonar
la sabana, el guere con el viejo Saman 
tierna cuna del PIO PI'. GAVILAN.

By Mario Lo TartaroTONY WELL

 

I
Nella strada gioiosa e illuminata
Tony Well è passata
ha lasciato una traccia profumata
di giovinezza e d'amor
Vieni ti amo bambina mia
vieni fammi compagnia
senza te l'amore non ha vita
vieni a sognar con me
II
Fra le stelle lassù nell'aurora
una stella brilla ancora
nel chiaror che illumina la vita
uniti staremo così;
camminiam soli per quella via
è una strada piena di allegria
troverem lassù nell'infinito
il grande amor che sempre abbiam sognato 

Ritornello

Tony Well tu sei la mia passione
ma quanti ricordi rinascono nel mio cuore
ricordo tutti i baci che mi hai dato
le ore tristi e liete del passato
carezze dolci con sapor di miel
per un ragazzo triste
di te innamorato Tony Well

By Mario Lo Tartaro

 


GLINZETTI

I

Nu scarafuni prufissuri
fici na festa cu tanti culuri
era na festa cu ficu e pizzetti
passau l'invito a tutti l'inzetti

Arrivau pi prima la tiessi cummari
vistuta ri niru e l'ascilli dorati
compiaciuta ri la festa in famigli
li rissi a lu pulici: ti presentu mia figlia.

Nu griddu aprìu la festa
cu nu fischiettu finu e pricisu
si gireru tutti a guardarlu
la salvatana rissi: stamu mparavisu

Na zicca azziccata a na frasca
nu ragnatinu la stia a guardà
l'accumpagnava cu la cura ri l'uocchi
subitu prontu pi la scannà

Ngera na musca rispirata
quanna vitti la zicca scannata
atuornu atuornu si misi a vulà
s'assittau a lu latu e si misi a magnà.

Na zanzara pi dispiettu
si l'assittau ngoppa lu piettu
nu ragnatinu la sicutau
e tuttu lu sangu si lu surchiau

Na tavana furiusa vulava
attuornu n'auricchi ri nu ciucciu attaccatu
quanna vitti nu sparpagliuolu li rissi
scusa sparpa: mi su fidanzata.  

Nu vermu nda na cocuzza
spirtusava ri capu e capizza
lu virmicillu vinìa chiù arretu
li rissi a lu vermu: i vogliu na pizza.

II

Na cacciacorna tutta cuntenta
ngoppa na chiappa ri na petra allisciata
singè qualcunu chi tantu mi ama
segui la scìa, i su na madama

Nu pirucchiu ngoppa lu cuoddu
p'arretu l'auricchi sinni acchianau
quanna arrivau nda li capilli
mienzu li linani si curcau

Nu truzzulaturu vicinu nu bucu
ri nu trongu ri nu cirasu siccatu
tutta sexy la rigina formica rissi:
holà picchio: stò innamorata

Tri lucciolette cu luce divina
illuminavanu lungu lu caminu
a nu grillu fischiettu chi era sulista
cu nu cri cri pi tutta la festa

La parti chiu bella ri tutta la festa
fu impruvvisata cu pumpa e cù gesta
canti e armunie intunarunu cu gala
li tri sorelle. "le bambine zicala"

La libellula portentosa  
echeggiava nell'aria cu armonica filigrana
cu li ali marcava la sua danza prodigiusa
cu gesti e sorrisi picchì la uardava.

Applausi e echeggi culmavanu l'andari cu
grira ri evviva e gintili fischietti
in pieri circavanu lu bis, bravi, bis.
Fu lu griru onestu ri tutti l'inzetti

La festa si chiusi cu cantici veri
cu bacetti sexy e stritti ri manu
pirò a nu mumentu li grira rispirati
quanna ra nu bucu sciu na faucitana.

By Mario Lo Tartaro


(c) 2001 Mario Lo Tartaro. E' vietata la riproduzione, anche parziale, del contenuto di questo sito senza il consenso dell'autore.
© LUGLIO 2001